Dosen

1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Moh. Askin, S.H
3. Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H.,M.H.
4. Dr. Arrisman, S.H.,M.H
5. Dr. Rumainur, S.H.,M.H.
6. Dr. Ismail Rumadan, S.H.,M.H.
7. Dr. Diah Ratu Sari Harahap, S.H.,M.H.
8. Dr. Mustakim, S.H., M.H.
9. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A
10. Masidin, S.H.,M.H.
11. Cucuk Endratno, S.H., M.H.
12. Dr(c) Drs. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., MM., MSi
13. Dr. Afnaini, S.H., MSi
14. Surajiman, SH., M.Hum.
15. Masyhur Arief Bausad, SH., MH.
16. Irzan, S.H.,M.H.
17. Umar Husin, S.H.,M.H.
18. Devarita , SH, Sp.N, MH.
19. Erma Defiana Putriyanti, S.H.,M.H.
20. A. Taufiqurrahman, SH, Sp.N.,M.H.
21. Sukarno Juri Budiono, SH.,MH
22. Sugiyono, S.H.,M.H.
23. Adi Purnomo Santoso, S.H., M.H.
24. Alber Tanjung, S.H., MKn, CLA
25. Mahruf, S.H., M.H.
26. Dr. Chandra Tirta, S.H.,M.H.
27. Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D.
28. Dr. Msa Subagyo Eko Prasetyo
29. Imam Ghozali, S.H.,M.H
30. Aziz Rahimy, S.H., M.H.
31. C. Triayu Ratna Dewi, S.H., M.H.
32. OgianDHAFIZ Juanda, S.H., LLM.
33. Hamrin, SH., M.H.
34. Tjut Dhien Shafina, S.H., Si.Kom, M.H.
35. Drs. Bambang Slamet Riyadi, S.H., M.H. MM,